วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555บทเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษ

Greeting
        
        การพูดภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประเทศประชาคมอาเซียน ASEAN ดิฉันจะสอนเกี่ยวกับเรื่อง Greeting ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อที่จะสอนให้นักเรียนได้พูดทักทายหรือสนทนาโดยใช้ Good morning, Good afternoon, Good evening.ในเวลาที่เหมาะสม การถามแนะนำตัวและถามชื่อเพื่อน รวมไปถึงการใช้ประโยคถามทุกข์ สุขของตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเพื่อให้นักเรียนจำและสามารถนำไปใช้ในอนาคต ซึ่งตรงกับ
สาระการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป./๑ พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง


การสอน

ขั้นนำ ครูกล่าวทักทายนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เปิดเพลงให้นักเรียนฟังและร้องตามก่อน แล้วอธิบายเรื่องที่จะสอน

ขั้นการสอน
ขั้นที่ 1 ครูสอนคำศัพท์ให้นักเรียน รู้ว่า คำพูดที่ใช้กล่าวทักทายเวลาต่างๆ
 Good morning.ใช้กล่าวทักทายในตอนเช้า 
 Good afternoon.ใช้กล่าวทักทายในตอนกลางวัน 
 Good evening.ใช้กล่าวทักทายในตอนเย็น 
 คำพูดสนทนาและการตอบเวลาสนทนากับชาวต่างชาติ
 What is your name? ใช้ถามชื่อ                          My name is และ I’m … ใช้ตอบว่าตัวเองชื่อว่าอะไร 
 How are you? ใช้ทักทายถามทุกข์ สุขของผู้อื่น Fine, I’m ok,  ใช้ตอบว่าตัวเองสบายดี
 thank you.ขอบคุณ                                            And you? ใช้ถามว่าแล้วคุณล่ะเป็นอย่างไร 
 Goodbye. ใช้กล่าวลา เมื่อจะจากกันไปคนล่ะที่

ขั้นที่ 2 สอนให้นักเรียนอ่านประโยคตามและสอนให้รู้จักการเรียงประโยคว่าประโยคไหนใช้กล่าวขั้นตน เวลาเจอเพื่อนหรือเจอผู้อื่น

ขั้นที่ 3 พอสอนเสร็จก็มีการยกตัวอย่าง คือ ครูเรียกนักเรียนมา 1 คนเพื่อให้มาพูดสนทนาโต้ตอบโดยใช้คำถามที่สอนมาข้างต้นเป็นตัวอย่างก่อน แล้วก็ให้นักเรียนจับคู่กันแล้วฝึกพูดสนทนาโต้ตอบกัน 2 คน แล้วครูเรียกมาทีละคู่ เพื่อให้พูดสนทนาหน้าห้องให้เพื่อนฟัง

ขั้นสรุป ครูดูพฤติกรรมและท่าทางมีการกล่าวติหรือชมนักเรียนว่าพูดเป็นอย่างไร และให้ข้อคิดในเรื่องที่สอน


         
                                                  ตัวอย่างบทสนทนาที่จะใช้ในสอน
           
                    A: Good morning. I’m Mary.                        B: My name is Ball.
                        What is your name?
                    A: How are you?                                           B: Fine, thank you. And you?
                                                                                                

                   A: Fine, thank you. Goodbye.                        B: Goodbye.        

             ตัวอย่างการกล่าวขอบคุณ

          - Thank you very much for your help.
           ขอบคุณมากสำหรับการช่วยเหลือ
          - That’s very kind of you.
          ขอบคุณที่กรุณา
          - Thanks a lot .
          ขอบคุณมาก                                    
                                                                 Bibliography

หนังสือ
              New  Aha English .2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : เอกรินทร์ สี่  มหาศาลและคณะ พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด

          เว็บไซต์
www.dek-d.com/board/view.php?id=2215426 สืบค้นวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.. 2555
www.dek-d.com/board/view.php?id=2313710 สืบค้นวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555             www.thaishinryo.net/forums/entry.php?32-%CD%D2%C3%C1%B3%EC%A2%D1%B9%BA%D3%BA%D1%B4%E2%C3%A4%E4%B4%E9
         สืบค้นวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.. 2555
       http://www.youtube.com/watch?v=NyhT6YkMn1E&feature=relmfu สืบค้นวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.. 2555
       http://www.youtube.com/watch?v=L89IDDq30J8สืบค้นวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.. 2555           
 จัดทำโดย  
นางสาว กมลพร มุ่งเหมือย รหัส 53181020201 
สาขา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น